Školská rada

Školská rada je nástrojem pro rodiče, žáky a učitele, aby se mohli podílet na správě školy.

Členové rady

Volební období 2021 – 2023

Předseda
Mgr. Tomáš Vaněk

Členové za zřizovatele
Ing. Roman Hynek
Mgr. Eliška Mišáková

Členové za žáky
Tadeáš Kadlec
Roswitha Koudelková

Členové za pedagogy
Miroslav Mašláň
Mgr. Tomáš Vaněk

Agenda školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
 • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy

Více informací o Školské radě najdete ve  Školském zákoně 561/2004 Sb.