Školská rada

Školská rada je nástrojem pro rodiče, žáky a učitele, aby se mohli podílet na správě školy.

Volby nové školské rady 2024 - 2027

Výsledky voleb:
 • první termín voleb
  • volba zástupců pedagogů je platná
  • volba zástupců žáků je neplatná a volby se budou opakovat
 • opakovaná volba zástupců žáků
  • volba zástupců žáků je neplatná
  • podle volebního řádu jmenoval ředitel navržené kandidáty přímo
 • více informací na úřední desce

  Volební komise:

  Předsedkyně: Mgr. Jitka Bušinová

  Členové: Slavo Kapusta, Mgr. Michaela Slováčková


  Členové rady

  Volební období 2021 – 2023

  Předseda
  Mgr. Tomáš Vaněk

  Členové za zřizovatele
  Ing. Roman Hynek
  Mgr. Eliška Mišáková

  Členové za žáky
  Tadeáš Kadlec
  Roswitha Koudelková

  Členové za pedagogy
  Miroslav Mašláň
  Mgr. Tomáš Vaněk

  Agenda školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
  • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
  • funkční období členů školské rady je tři roky
  • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy

  Více informací o Školské radě najdete ve  Školském zákoně 561/2004 Sb. a ve volebním řádu, který vydal Olomoucký kraj.