Školní parlament

Školní parlament je studentský spolek, který sdružuje žáky zajímající se o dění ve škole.

parlament školy

Od školního roku 2022/2023 působí na Sigmundově škole školní parlament. Parlament se skládá ze zástupců všech tříd, kteří mohou jeho prostřednictvím předkládat vedení školy různé návrhy a podněty a přímo se podílet na dění ve škole, jejím provozu i záležitostech spojených s výukou či prostředím školy.
Image
Image

Cíle školního parlamentu

 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky a vedením školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 • Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší průběh výuky, spolupodílet se na akcích školy.
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
 • Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 • Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 • Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

pravidla chování parlamentu

 • Jsme součástí jednoho týmu.
 • Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 • Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 • Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 • Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 • Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 • Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
Image

stanovy školního parlamentu

 1. Zasedání ŠP svolává zástupce ředitele. Mimořádně se může svolat i sám parlament na základě domluvy.
 2. Termín zasedání ŠP je zveřejněn v plánu akcí. Četnost zasedání je zpravidla 4krát za školní rok.
 3. ŠP předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami.
 4. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 5. Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 6. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 7. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.
 8. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 9. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 10. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 11. Členové ŠP mají právo dotazovat se vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 12. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.