GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. zajištění středního vzdělávání,
  3. zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
  4. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

Kontaktní adresa správce:
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
adresa: Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín
IČ: 66935733
telefon: +420 585 757 711
e-mail: sekretariat@sigmundovaskola.cz
ID datové schránky: 9f4i8eh

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Miloslav Černý
adresa: Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín
telefon: +420 776 738 489
e-mail: GDPR@sigmundovaskola.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Sigmundovu střední školu strojírenskou, Lutín vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Sigmundovou střední školou strojírenskou, Lutín a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných Sigmundovou střední školou strojírenskou, Lutín (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), bude zveřejněna vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách,
na pozvánce atd.).


Mgr. Pavel Michalík
ředitel Sigmundovy SŠs, Lutín

Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů ke stažení