logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory - 1. kolo
Výsledky pro studijní obor Mechanik seřizovač jsou ZDE
POUČENÍ

Vážení rodiče,

dnem přijetí přihlášky Vašeho syna (Vaší dcery) ke vzdělávání na naší škole jsem dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, zahájil správní řízení.

U uchazečů, kteří mají vyznačeno "nepřijat", správní řízení pokračuje a podle § 36 výše uvedeného zákona máte jako zákonní zástupci Vašeho syna (Vaší dcery), účastníka řízení, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nebo navrhnout jejich doplnění před zveřejněním oficiálních výsledků v rozsahu ustanovení správního řádu. Jednání stanovuji na den 3. 5. 2017 v době od 10:00 – 14:00 hodin. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete si na tel. 585 757 711 dohodnout termín jiný.

Toto se netýká žadatele, jehož žádosti se v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.


Zápisový lístek – dle školského zákona 561/2004 Sb., § 60a odst. 7

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (to je do 16. 5. 2017), zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Vzor zápisového lístku je ZDE

Informace pro přijaté uchazeče, kteří nenastupují bezprostředně po ukončení základní školy:
Zápisový lístek si vyzvedněte na:
KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc, odbor školství, sportu a kultury
Mgr. Barbora Šenková, patro 10, kancelář 1015 tel. 585 508 559, e-mail: b.senkova@kr-olomoucky.cz

V Lutíně dne 28. 4. 2017

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace